PREOBRAZBA GRAĐANSKOG PRAVOSUĐA POD UTJECAJEM GLOBALIZACIJSKIH I REGIONALNIH INTEGRACIJSKIH PROCESA: JEDINSTVO I RAZLIČITOST

 

Nacionalni pravosudni sustavi prožeti su nacionalnim pravnim kulturama i tradicijama. Međutim, u posljednjim desetljećima pod velikim su utjecaju integracijskih procesa na nadnacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Sve je jača tendencija harmonizacije i unifikacije pravosudnih sustava. Nastaju novi postupci koji djeluju paralelno s nacionalnim građanskim postupcima, a katkad teže čak i da ih zamijene. Istovremeno se nazire suprotna tendencija: diverzifikacija i pluralizam nacionalnih građanskih postupaka pod utjecajem shvaćanja o suverenitetu. Istraživanje će se koncentrirati na evoluciju procesnih reformi, s posebnim naglaskom na Hrvatsku, njenu širu regiju i Europu. Cilj ovog projekta je identificirati centrifugalne i centripetalne sile koje dovode do procesnopravnih transplantanata i iritanata koji se na posljetku nerijetko pokazuju kao manje efikasna rješenja od onih tradicionalnih.

Radovi nastali u sklopu projekta čiju izradu je sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost:

1. Alan Uzelac, Marko Bratković, Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu, Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja - Aktualnosti građansko procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, str. 81-116.

2. Aleksandra Maganić, Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja - Aktualnosti građansko procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, str. 147-172

3. Slađana Aras Kramar, Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj, Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja - Aktualnosti građansko procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, str. 235-268.

4. Marko Bratković, Reorganizacija ovrhe na temelju vjerodostojne isprave u Sloveniji, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 36, Br. 2, 2015., str. 1036-1050.

5. Marko Petrak, Частно или публично правораздаване? Съвременно разглеждане на произхода на гражданския процес в римското право, Ius Romanum, Vol.1, Br.2, 2015., str. 1-23.

6. Ivan Milotić, Ostvarivanje arbitražnih odluka u rimskom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 66, Br. 6, 2016., str. 785-809.

7. Slađana Aras Kramar, O nekim pitanjima uz ovrhu na novčanoj tražbini po računu, Pravo u gospodarstvu, Vol. 55, Br. 6, 2016., str. 777-816.

8. Barbara Preložnjak, Teorijska osnova za vrednovanje sustava besplatne pravne pomoći i njena primjena na aktualno uređenje u Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 66, Br. 6, 2016., str. 811-830.

9. Barbara Preložnjak, Juraj Brozović, The Financial Challenges of Clinical Legal Education: An Example from a Zagreb Law Clinic, International Journal of Clinical Legal Education, Vol. 23, Br. 4, 2016., str. 136-161.

10. Barbara Preložnjak, Juraj Brozović, Discouraging Unnecessary Litigation through New Croatian Legal Aid System and Law Clinics, SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law - Series of Papers, Vol. 2, 2016., str. 103-116.

11. Henrik Riko Held, Podrijetlo postupka Legis action per condictionem, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 66, Br. 6., str. 197-227.

12. Juraj Brozović, O mirovanju parničnog postupka i (ne)opravdanosti njegova napuštanja, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 37, Br. 2., 2016., str. 1011-1035.

13. Juraj Brozović, Mogućnost podnošenja tužbe na utvrđenje zastare u domaćem i poredbenom pravu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 66, Br. 5., 2016., str. 693-718.

14. Alan Uzelac, Procedural law and pluralism. Disadvantaged groups of people and an approach to litigation stemming from land dispossession and forced displacement. How to settle private (non-state) land disputes involving members of indigenous and other disadvantaged groups in a just way while guaranteeing due process of law? General report, u: Guzman, Cruz i Mejia (ur.), Reconciliación y derecho procesal, Universidad Externado de Colombia/Asóciación internacional de derecho procesal/Instituto colombiano de derecho procesal, 2016, str. 221-267.

15. Alan Uzelac, Juraj Brozović, Zadužnica: Evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja, u: Vesna Rijavec et al. (ur.), Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet, Split, 2016., str. 59-90.

16. Aleksandra Maganić, Ogledni postupak prema nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016., u: Vesna Rijavec et al. (ur.), Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet, Split, 2016., str. 121-142.

17. Slađana Aras, Novi prilog mirnom rješavanju sporova u Hrvatskoj, u: Vesna Rijavec et al. (ur.), Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet, Split, 2016., str. 193-212.

18. Marko Bratković, Revizija po dopuštenju: Hrvatske dvojbe i slovenska iskustva, u: Vesna Rijavec et al. (ur.), Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet, Split, 2016., str. 319-352.

19. Alan Uzelac, Asimetrične i hibridne klauzule u rješavanju potrošačkih sporova?, u: Jakša Barbić (ur.), Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016., str. 65-73.

20. Aleksandra Maganić, Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga?, u: Jakša Barbić (ur.), Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016., str. 105-129.

21. Aleksandra Maganić, Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom, u: Jakša Barbić (ur.), Pravo na dom, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016., str. 19-54.

22. Aleš Galič, The Inconsistency of Case Law and the right to a Fair Trial, u: A. Uzelac, C. H. van Rhee (ur.), Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Force of Civil Justice, Intersentia, str. 17-51.

23. Tomislav Karlović, Civil Procedural Aspects of Retroactivity: Historical and Comparative Perspectives, u: A. Uzelac, C. H. van Rhee (ur.), Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Force of Civil Justice, Intersentia, str. 263-284.

24. Ivan Milotić, Access to Justice by Means of Arbitration in Roman Law, u: A. Uzelac, C. H. van Rhee (ur.), Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Force of Civil Justice, Intersentia, str. 243-262.

25. Slađana Aras Kramar, Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems?, u: . Uzelac, C. H. van Rhee (ur.), Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Force of Civil Justice, Intersentia, str. 317-335.

26. Aleksandra Maganić, Raspolaganje pacijenta u njemačkom pravu - De lege ferenda prijedlog za Hrvatsku?, u: D. Šago et al. (ur.) Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 365-390.

27. Slađana Aras Kramar, Širenje nadležnosti javnih bilježnika na području obiteljskopravnih odnosa?, u: D. Šago et al. (ur.) Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 299-321.

28. Marko Bratković, De expensis non curat praetor supremus?, u: D. Šago et al. (ur.) Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 427-448.

29. Juraj Brozović, Arbitražni platni nalozi kao metoda certifikacije nespornih tražbina, u: D. Šago et al. (ur.) Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Split, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, str. 449-465.

30. Slađana Aras Kramar, Marginalije uz (međunarodnu) nadležnost u predmetima o roditeljskoj skrbi, Pravni vjesnik, Vol. 33, Br. 1, str. 51-71.

31. Marko Bratković, Zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud. U povodu tumačenja Uredbe br. 805/2004 i Uredbe Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 67, Br. 2, str. 287-317.

32. Marko Bratković, Reforma revizije u parničnom postupku, Hrvatska pravna revija, Vol. 17, Br. 2, str. 79-94.

33. Juraj Brozović, Oslobođenje od sudskih pristojbi kao preduvjet ostvarenja prava na pristup pravosuđu, Pravni vjesnik, Vol. 33, Br. 3-4, str. 41-70.

34. Ivan Milotić, Sententia Tridentina - pravna analiza i tumačenje, u: T. Bradara (ur.), Mletačko-austrijska granica u Istri, Pula, Arheološki muzej Istre, str. 335-361.

35. Alan Uzelac, The Metamorphoses of Civil Justice and Civil Procedure: The Challenges of New Paradigms—Unity and Diversity, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 3-21

36. Aleš Galič, Enforcement by Means of Periodic Penalties (Astreinte) in Slovenia: A Transplant Gone Wild, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 25-39.

37. Elisabetta Silvestri, Human Rights Class Actions, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 201-212.

38. Juraj Brozović, Transformation of the Croatian Legal Aid System: From Normative to Functional Insufficiency, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 267-281.

39. Marko Bratković, Roots of the Resistance to the Change in the Supreme Court’s Role, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 333-347

40. Henrik Riko Held, Does the New Always Prevail? Parallel Modes of Procedure in the History of Procedural Transformations, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 381-400.

41. Ivan Milotić, Historical Uniformity and Diversity of Notaries in the Shadow of Their Modern Transformation, u: Uzelac, van Rhee (ur.), Transformation of Civil Justice, Unity and Diversity, Springer, 2018., str. 401-414.

42. Alan Uzelac, Marko Bratković,Ella Mileković, Dostava preko sudske oglasne ploče: mogućnosti i ograničenja, u: Šago, D. et al. (ur.), Zbornik radova s IV. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2018., str. 455-468.

43. Alan Uzelac, НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВИЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018., str. 24-32.

44. Alan Uzelac: Javnobilježnička ovrha i zaštita potrošača: novi izazovi europeizacije građanskog postupka, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 647-660

45. Aleksandra Maganić: Dejudicijalizacija ovršnog postupka u Hrvatskoj i nekim zemljama njezina okruženja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 707-738

46. Tomislav Karlović: Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko-kanonskom procesu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 739-762.

47. Ivan Milotić: Učinkovitost i ekonomičnost u rimsko-kanonskome postupku in civilibus s osvrtom na Statuti, et ordini da osservarsi nel Castello d’Orsera e Contado (1609. i 1768.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 763-790.

48. Slađana Aras Kramar: Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 791-824

49. Henrik-Riko Held: Procuratoris revocatio u pravu Tripartita, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 825-852

50. Marko Bratković: Što je važno pravno pitanje u reviziji?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 68, Br. 5-6, 2018., str. 853-880